Chấp nhận các điều khoản

  • Chào mừng đến với CoinCentral. Bằng cách đọc và tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn (“Bạn” hoặc “Của bạn) đồng ý với Điều khoản Sử dụng sau đây (“ Điều khoản ”) và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Trang web này được điều hành bởi CoinCentral, Inc. (“CoinCentral”, “chúng tôi” “chúng tôi” “của chúng tôi”), Irvine, California. Các Điều khoản Sử dụng này chi phối và cấu thành Thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng quyền chỉ huy tất cả các trang web khác do chúng tôi điều hành, bao gồm các trang web dành riêng cho hội nghị Đồng thuận và Xây dựng của chúng tôi, bất kỳ ứng dụng di động nào do chúng tôi điều hành hoặc phê duyệt và bất kỳ công cụ giao tiếp nào khác bao gồm e-mail hoặc bất kỳ phương thức gửi nội dung nào khác (gọi chung là “Trang web CoinCentral”).

Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào để:

  • Thay đổi các điều khoản và điều kiện của ToU;
  • Thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web CoinCentral, bao gồm việc loại bỏ hoặc ngừng bất kỳ nội dung hoặc tính năng nào của Trang web CoinCentral; hoặc là
  • Thay đổi các điều kiện khác để sử dụng Trang web CoinCentral bao gồm phí hoặc các thay đổi khác cho Nghiên cứu (với thông báo hợp lý, theo quyết định riêng của chúng tôi).

Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với Điều khoản sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng tôi đăng Điều khoản đã sửa đổi trên CoinCentral.com.

Nội dung trên các trang web CoinCentral

Tất cả thông tin và nội dung khác được hiển thị, truyền qua hoặc được sử dụng liên quan đến các Trang web của CoinCentral, bao gồm ví dụ: quảng cáo, thư mục, hướng dẫn, bài báo, ý kiến, đánh giá, văn bản, ảnh, hình ảnh, minh họa, đoạn âm thanh, video , html, mã nguồn và mã đối tượng, phần mềm, dữ liệu, sự lựa chọn và sắp xếp của những thứ đã nói ở trên và “giao diện” của các Trang web CoinCentral (gọi chung là “Nội dung”), được bảo vệ theo bản quyền hiện hành và quyền sở hữu độc quyền khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ) và là tài sản trí tuệ của CoinCentral, và các công ty liên kết, nhà cấp phép và nhà cung cấp của nó. CoinCentral tích cực bảo vệ quyền của mình đối với Nội dung trong phạm vi tối đa của pháp luật.

Bạn có thể sử dụng Nội dung trực tuyến và chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và bạn có thể tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, miễn là bạn không xóa bất kỳ nhãn hiệu, bản quyền nào hoặc thông báo khác có trong Nội dung đó. Ví dụ: bạn không được xuất bản lại Nội dung trên bất kỳ trang web Internet, Intranet hoặc Extranet nào hoặc kết hợp Nội dung vào bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, biên dịch, lưu trữ hoặc bộ nhớ cache hoặc lưu trữ Nội dung dưới dạng điện tử trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn trừ khi được CoinCentral cho phép rõ ràng . Bạn không được phân phối bất kỳ Nội dung nào cho người khác, dù là để thanh toán hay xem xét khác, và bạn không được sửa đổi, sao chép, đóng khung, tái sản xuất, bán, xuất bản, truyền, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Nội dung, ngoại trừ được phép của ToU hoặc bằng cách đảm bảo sự đồng ý trước bằng văn bản của CoinCentral.

Nội dung bao gồm biểu trưng, ​​nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) thuộc sở hữu của CoinCentral và Nhãn hiệu thuộc sở hữu của các nhà cung cấp thông tin khác và bên thứ ba. Ví dụ: “CoinCentral” là nhãn hiệu đã đăng ký của CoinCentral, Inc. Không được sử dụng Dấu hiệu theo bất kỳ cách nào trừ khi được CoinCentral chấp thuận trước bằng văn bản.

Các yêu cầu sử dụng Nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được phép trong ToU phải được gửi đến [email được bảo vệ]

Khiếu nại Vi phạm

CoinCentral tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc biết về bất kỳ tài liệu vi phạm nào do bất kỳ bên thứ ba nào đưa lên Trang web, vui lòng liên hệ với đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi, bằng văn bản, qua email tại [email được bảo vệ], và cung cấp thông tin sau theo yêu cầu của Đạo luật giới hạn trách nhiệm pháp lý vi phạm bản quyền trực tuyến của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, 17 U.S.C. Mục 512 (c) (3):

  • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm;
  • Nhận dạng tác phẩm bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm;
  • Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để xác định vị trí tài liệu;
  • Thông tin đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail;
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Tuyên bố từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm

Thông tin, sản phẩm và dịch vụ trên các Trang web của CoinCentral được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”, “ở đâu” và “nếu có”. CoinCentral không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào (dù rõ ràng hay ngụ ý) đối với thông tin được cung cấp trên bất kỳ trang web CoinCentral nào và / hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web CoinCentral nào nói chung hoặc cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. CoinCentral từ chối rõ ràng bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về quyền sở hữu, không vi phạm, khả năng bán được hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. CoinCentral sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể do các bên thứ ba đánh chặn đối với bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn qua các Trang web của CoinCentral hoặc bất kỳ thông tin nào trong số đó. Mặc dù thông tin cung cấp cho bạn trên trang web này được lấy hoặc tổng hợp từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, CoinCentral không thể và không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp cho bạn cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. CoinCentral, cũng như bất kỳ chi nhánh, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên nào của nó, cũng như bất kỳ nhà cung cấp nội dung, phần mềm và / hoặc công nghệ bên thứ ba nào (gọi chung là “các bên CoinCentral”), sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu trong trường hợp có bất kỳ lỗi hoặc gián đoạn nào của bất kỳ trang web CoinCentral nào, hoặc do hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo bất kỳ trang web CoinCentral nào, dữ liệu có trong đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp do đó có sẵn cho bạn, hoặc từ bất kỳ lý do nào khác liên quan đến việc bạn truy cập, không thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang web CoinCentral nào hoặc các tài liệu có trong đó, cho dù các trường hợp phát sinh nguyên nhân đó có thể nằm trong tầm kiểm soát của CoinCentral hoặc của bất kỳ nhà cung cấp phần mềm hoặc dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, CoinCentral hoặc bất kỳ bên nào của CoinCentral sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn, cho dù trong hợp đồng hay tra tấn, đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào ngay cả khi CoinCentral hoặc bất kỳ bên nào khác có đã được thông báo về khả năng xảy ra. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc truyền bất kỳ loại vi-rút nào có thể lây nhiễm sang thiết bị của người dùng, hỏng hóc thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây liên lạc, điện thoại hoặc các sự cố kết nối khác (ví dụ: bạn không thể truy cập nhà cung cấp dịch vụ internet của mình) , truy cập trái phép, trộm cắp, lỗi của nhà điều hành, đình công hoặc các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. CoinCentral không thể và không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào bất kỳ Trang web nào của CoinCentral.

Khước từ

Tất cả ý kiến ​​của người viết là của riêng họ và không phải là lời khuyên tài chính dưới bất kỳ hình thức nào. Không có nội dung nào được CoinCentral công bố cấu thành khuyến nghị đầu tư, cũng như không nên dựa vào bất kỳ dữ liệu hoặc Nội dung nào do CoinCentral xuất bản cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

CoinCentral đặc biệt khuyên bạn nên thực hiện nghiên cứu độc lập của riêng mình và / hoặc nói chuyện với một chuyên gia đầu tư đủ điều kiện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.

Liên kết đến các trang web khác

Các liên kết nhất định, bao gồm các liên kết siêu văn bản, trong trang web của chúng tôi sẽ đưa bạn đến các trang web bên ngoài. Những điều này được cung cấp để thuận tiện cho bạn và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý xác nhận hoặc chấp thuận bởi CoinCentral đối với trang web được liên kết, nhà điều hành hoặc nội dung của nó. Mỗi trang web đó có “Điều khoản và Điều kiện” của riêng họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào bên ngoài các Trang web của CoinCentral. Chúng tôi không giám sát và không có nghĩa vụ giám sát nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào như vậy.

Sử dụng cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được các trang web mà bạn truy cập đặt trên máy tính của bạn. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho các trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của trang web.

Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin để biên soạn báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập vào trang web, nơi khách truy cập vào trang web và các trang họ đã truy cập.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt các loại cookie này trên thiết bị của bạn.

SỰ LỰA CHỌN CỦA PHÁP LUẬT

Điều khoản và thỏa thuận được hình thành theo đây (“Thỏa thuận”) sẽ được điều chỉnh và được hiểu và thực thi theo luật của Bang California mà không liên quan đến xung đột của các điều khoản luật. Trừ khi bạn và chúng tôi có thỏa thuận khác bằng văn bản, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận, hoặc vi phạm thỏa thuận này, cuối cùng sẽ được giải quyết bằng trọng tài do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ quản lý theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của nó, hoặc cơ quan trọng tài đó theo yêu cầu theo luật, quy tắc hoặc quy định, và phán quyết về phán quyết do trọng tài đưa ra có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh trước một trọng tài viên duy nhất tại Thành phố Irvine, California. Việc phân xử đó phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc một phần của Thỏa thuận này sẽ không thể thực thi được, thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa cho phép để thực hiện ý định của Thỏa thuận này và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực và hiệu lực. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn đối với các Trang web CoinCentral và nó thay thế tất cả các thông tin liên lạc, thỏa thuận và hiểu biết trước đây hoặc đồng thời giữa chúng tôi và bạn về chủ đề của Hợp đồng này. Bản in của Thỏa thuận này sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng hành chính hoặc tư pháp.

Tiếp xúc

[email được bảo vệ]

Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me